EST
ENG
RUS

Astu liikmeks!

Avalduse fail allalaadimiseks .doc vormingus
Avalduse fail allalaadimiseks .pdf vormingus

Majandusaasta aruanded: 

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

 

Mittetulundusühing Charity Pirital

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED 
    1.1. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Charity Pirital.
    1.2. Mittetulundusühing Charity Pirital (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mis         tegutseb põhikirja alusel ja ühendab endas nii füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid. 
    1.3. Ühing on era-õiguslik juriidiline isik, oma pangakonto ja pitsatiga. 
    1.4. Ühing juhindub oma tegevuses rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtetest, Eesti Vabariigi õigusaktidest ning         käesolevast põhikirjast. 
    1.5. Ühingu asukoht on Tallinn Eesti Vabariik 
    1.6. Ühing on asutatud tähtajatult. 
    1.7. Ühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2. ÜHINGU EESMÄRGID JA ÜLESANDED 
    2.1. Ühingu eesmärgiks on erivajadusega inimeste, abistamine olme-, meditsiini- ja muude probleemide lahendamisel, nende         sotsiaalne rehabilitatsioon, vaba aja sisustamine, tegelemine liikumisharrastustega ning koondamine MTÜ Charity Pirital         liikmeteks.
    2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks ühing: 
        2.2.1. väljendab ja kaitseb liikmete huve; 
        2.2.2. teeb ettepanekuid erivajadusega inimeste probleeme käsitlevate seadusandlike aktide ja teiste juriidiliste                 dokumentide väljaandmisel; 
        2.2.3. abistab võimaluse piires oma liikmeid töökohtade leidmisel, eelkõige nendele, kes pole võimelised töötama tavalistes                 tingimustes;
        2.2.4. abistab oma liikmeid kutse- ja ümberõppe võimaluste leidmisel; 
        2.2.5. pakub erivajadusega inimestele mõeldud teenuseid; 
        2.2.6. liitub vastavate organisatsioonidega soodustamaks oma liikmete tegelemist spordi ja rehabilitatsiooniga. 
    2.3. Ühingul on õigus: 
        2.3.1. ehitada, osta ja rentida erivajadusega inimeste teenindamiseks vajalikke rajatisi; 
        2.3.2. anda välja perioodilisi väljaandeid, raamatuid ja muid trükiseid; 
        2.3.3. .korraldada avalikke üritusi (koolitused, seminarid, loengud, konverentsid, jms.); 
        2.3.4. korraldada heategevuslikke üritusi (näitused, loteriid, oksjonid, sihtotstarbelised korjandused, jms.) avalikes huvides; 
        2.3.5. astuda koostööks otsesidemetesse juriidiliste ja füüsiliste isikutega Eesti Vabariigis ja välismaal; 
        2.3.6. arendada finantsmajanduslikku tegevust kõikides seadusandlusega lubatud vormides ja koguda liikmetelt                 liikmemaksu;
        2.3.7. moodustada sihtasutusi laenu, toetuste ja stipendiumide andmiseks ühingu liikmetele;
        2.3.8. esitada kandidaate valitavatesse kohaliku omavalitsuse ja riigivõimuorganitesse.

3. ÜHINGU LIIKMED JA STRUKTUUR 
    3.1. Ühingu liikmeteks võivad olla kõik juriidilised või füüsilised isikud, kes avaldavad selleks soovi ja tunnistavad MTÜ Charity         Pirital põhikirja. 
    3.2. Erivajadusega last esindab lapsevanem, hooldaja või eestkostja. 
    3.3. Ühingu toetajaliikmed võivad olla nii Eesti Vabariigi kui ka teiste riikide juriidilised või füüsilised isikud. 
    3.4. Liikmeks vastuvõtt toimub soovija kirjaliku avalduse alusel. 
    3.5. Liikmeks vastuvõtmise otsuse teeb juhatus ühe (1) kuu jooksul peale kirjaliku avalduse saamist. 
    3.6. Ühingust arvatakse välja liige, kes: 
        3.6.1. ei täida põhikirja nõudeid ja endale võetud kohustusi; 
        3.6.2. ei ole 2 kalendriaasta jooksul mõjuva põhjuseta tasunud liikmemaksu; 
        3.6.3. liikmel on õigus ühingust välja astuda, esitades selleks juhatusele kirjaliku avalduse; 
        3.6.4. liikme surma puhul. 
    3.7. Lahkunud või välja arvatud isikule liikmemaksu ja ühingu toetuseks tehtud annetusi ei tagastata. 
    3.8. Väljaarvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest teatada kirjalikult. 
    3.9. Ühingu liikmel on õigus: 
        3.9.1. olla valitud ühingu organitesse alates 18-st eluaastast; 
        3.9.2. võtta osa ühingu tegevuse arutelust üldkoosolekul ja soovi ning juhatuse nõusolekul viibida juhatuse koosolekul; 
        3.9.3. pöörduda avalduste, küsimuste ja ettepanekutega ühingu kõikidesse organitesse; 
        3.9.4. olla kohal oma personaalküsimuse arutamisel. 
    3.10. Ühingu liige on kohustatud: 
        3.10.1. võimaluse piires osalema ühingu tegevuses; 
        3.10.2. täitma endale võetud kohustusi ühingu suhtes; 
        3.10.3. tasuma õigeaegselt liikmemaksu. 
    3.11. Liikmetel ei ole lubatud esindada ühingut ilma volituseta.

4. ÜHINGU JUHTIMINE 
    4.1. Üldkoosolek 
        4.1.1. ühingu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, kus igal liikmel on üks (1) hääl; 
        4.1.2. Charity Pirital üldkoosolek võib olla korraline või erakorraline; 
        4.1.3. erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse või 1/10 liikmete kirjalikult põhjendatud nõudel; 
        4.1.4. korraline koosolek toimub vähemalt 1 (üks) kord aastas; 
        4.1.5. korralise koosoleku läbiviimise koht, aeg ja päevakord teatatakse liikmele ette vähemalt (7) päeva; 
        4.1.6. üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul                 ei osale nõutud arv ühingu liikmetest võib otsuseid vastu võtta juhul kui üle poole koosolekul osalejatest sellega                 nõustub. 
        4.1.7. üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Charity Pirital liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. 
        4.1.8. üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud MTÜ Charity Pirital                 liikmetest või nende esindajatest. 
        4.1.9. üldkoosoleku pädevuses on: 
        4.1.9.1. põhikirja muutmine ja täiendamine, kusjuures põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on                 hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest; 
        4.1.9.2. ühingu eesmärgi muutmine, milleks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul                 mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult; 
        4.1.9.3. juhatuse liikmete arvu määramine ja juhatuse liikmete ning juhatuse esimehe valimine; 
        4.1.9.4. revisjonikomisjoni valimine; 
        4.1.9.5. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes MTÜ                 Charity Pirital esindaja määramine; 
        4.1.9.6. ühinemise, jagunemise, likvideerimise ja lõpetamise otsustamine; 
        4.1.9.7. ühingu aasta- ja tegevusaruande kinnitamine; 
        4.1.9.8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse. 
        4.1.10. üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. 
    4.2. Juhatus: 
        4.2.1. MTÜ Charity Pirital juhib ja esindab juhatus. 
        4.2.2. juhatuses on kolm kuni viis liiget. Juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek. 
        4.2.3. esimees ja juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks (3) aastaks. 
        4.2.4. MTÜ Charity Pirital juhatuse esimehel on õigus esindada MTÜ-d kõikides õigustoimingutes. Teised juhatuse liikmed                 kahekesi koos. Juhatuse liikme volitused lõpevad tema tagasikutsumisega. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega                 tagasi kutsuda ainult mõjuva ja põhjendatud otsusega. Temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused                 lõpevad vastavalt lepingule. 
        4.2.5. juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui sellel koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse                 vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus. 
        4.2.6. juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks (1) kord kvartalis. Koosoleku                 toimumisest peavad olema informeeritud kõik juhatuse liikmed. 
        4.2.7. juhatuse pädevusse kuulub: 
        4.2.8. juhatus töötab välja ühingu tegevuse põhisuunad lähtuvalt põhikirjalistest eesmärkidest ja juhib ühingu sisulist tööd; 
        4.2.9. juhatus korraldab ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele; 
        4.2.10. juhatus koostab raamatupidamise aasta- ja tegevusaruande ning esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule; 
        4.2.11. juhatuse liikmel on õigus ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamisele võimaluste olemasolu korral; 
        4.2.12. juhatus otsustab ja kinnitab ühingu liikmemaksu suuruse ja tasumise korra. 
    4.3. Revisjonikomisjon 
        4.3.1. MTÜ Charity Pirital tegevust kontrollib kolmeks aastaks üldkoosoleku poolt valitud kuni kolmeliikmeline                 revisjonikomisjon, kes valib enda seast esimehe ja annab vähemalt üks kord aastas aru üldkoosolekul.

5. VARAD JA VAHENDID 
    5.1. MTÜ Charity Pirital vara moodustub: 
        5.1.1. liikmemaksudest; 
        5.1.2. sihtotstarbelistest või sihtotstarvet määramata rahalistest ja muudest annetustest ning eraldistest; 
        5.1.3. ühingule kuuluva vara kasutamisest ja ühingu tegevusest saadavast tulust; 
        5.1.4. muudest laekumistest. 
        5.1.5. MTÜ Charity Pirital omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille                 omamine ei ole vastuolus seadustega. 
        5.1.6. MTÜ Charity Pirital halduskulud peavad olema tasakaalus ja kooskõlas ühingu tegevuse iseloomu ja põhikirjaliste                 eesmärkidega. 
        5.1.7. MTÜ Charity Pirital vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavad tulud ei kuulu ühingu liikmete vahel jaotamisele.

6. TEGEVUSE PIIRANGUD 
    6.1. Ühing ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele,         liikmetele, juhtimis- või kontrollorganite liikmetele ega eelloetletud isikute otsejoones sugulastele. 
    6.2. Ühingu põhitegevuse hulka ei tohi kuuluda ettevõtlus materiaalse kasu saamise eesmärgil.

7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE 
    7.1. MTÜ Charity Pirital ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimuvad seadusega sätestatud korras 
    7.2. MTÜ Charity Pirital likvideerijad onn juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud. 
    7.3. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle nimekirja kantud         ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 

Põhikiri failina .doc